Бухгалтерский учет по системе двойной записиУчет регламентируется статьей 11прим закона о ПНН и аналогичен учету в СИА.


11.1 pants. Īpaši noteikumi saimnieciskās darbības ienākuma noteikšanai maksātājiem, kas kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā.


Учет ведется накопительным методом, по итогам года составляется баланс и расчет прибыли-убытков. Так же, как и в СИА, результат прибыли-убытков корректируется на те расходы, которые напрямую не связаны с хоз.деятельностью.


ЗДЕСЬ можно посмотреть список расходов, относящихся к хоз.деятельности.


ЗДЕСЬ можно посмотреть список расходов, на которые в последствии придется откорректировать результат прибыли-убытков.


Убытки от хоз.деятельности погашаются в хронологическом порядке в течение 3 последующих лет.


Если вы выбрали учет по системе двойной записи, вам придется пользоваться этой системой как минимум в течение 5 последующих лет.


Ниже приведены схемы баланса и расчета прибыли-убытков:


Bilances shēma


AKTĪVS

Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Nemateriālie ieguldījumi.
II. Pamatlīdzekļi.
1. Nekustamais īpašums.
2. Pārējie pamatlīdzekļi.
3. Pamatlīdzekļu izveidošana.
4. Citi ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos.
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.
1. Akcijas un daļas.
2. Ilgtermiņa aizdevumi.
3. Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.
Apgrozāmie līdzekļi
I. Krājumi.
1. Materiāli.
2. Preces.
II. Debitori.
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.
2. Citi debitori.
3. Nākamo periodu izdevumi.
4. Uzkrātie ieņēmumi.
III. Vērtspapīri.
IV. Nauda.


PASĪVS
I. Pašu kapitāls. 1. Saimnieciskās darbības kapitāls. 2. Pārskata (taksācijas) gada ieņēmumu un izdevumu starpība.
II. Ilgtermiņa kreditori.
1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm.
2. Citi ilgtermiņa parādi.
III. Īstermiņa kreditori.
1. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm.
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
3. Pārējie kreditori.
4. Nākamo periodu ieņēmumi.
5. Uzkrātās saistības.


Ieņēmumu un izdevumu pārskata shēma


I. Ieņēmumi.
1. Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas.
2. Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem.
3. Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai.
4. Citi ar nodokli neapliekamie ieņēmumi.
5. Ieņēmumi no pārējā saņemtā atbalsta.
6. Pārējie ieņēmumi.
II. Izdevumi.
1. Materiālu izdevumi.
2. Darba samaksa.
3. Sociālās apdrošināšanas maksājumi.
4. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana.
5. Pārējie izdevumi.
III. Ieņēmumu un izdevumu starpība.

Нормативные акты


Бланки