Grāmatvedības uzskaite personām, kas kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmāUzskaite reglamentējas ar likuma par IIN 11.1 pantu un analoģiska SIA uzskaitei.


11.1 pants. Īpaši noteikumi saimnieciskās darbības ienākuma noteikšanai maksātājiem, kas kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā.


Uzskaite tiek kārtota pēc uzkrājumu metodes. Pēc gada rezultātiem sastāda bilanci un peļņas-zaudējumu aprēķinu. Tāpat kā SIA peļņas-zaudējumu rezultāts tiek koriģēts ar tiem izdevumiem, kas tieši nav saistīti ar saimniecisko darbību.


TE var apskatīt izdevumu sarakstu, kas attiecas uz saimniecisko darbību.


TE var apskatīt izdevumu sarakstu, uz kuriem turpmāk būs jakoriģē peļņas-zaudējumu rezultātu.


Saimnieciskās darbības zaudējumi sedzami hronoloģiskā secībā no nākamo triju taksācijas gadu saimnieciskās darbības apliekamā ienākuma.


Maksātājs, kas uzsācis kārtot grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā, to dara vismaz piecus taksācijas gadus pēc kārtas.


Zemāk parādītas bilances un peļņas-zaudējumu uzskaites shēmas:


Bilances shēma


AKTĪVS

Ilgtermiņa ieguldījumi
I. Nemateriālie ieguldījumi.
II. Pamatlīdzekļi.
1. Nekustamais īpašums.
2. Pārējie pamatlīdzekļi.
3. Pamatlīdzekļu izveidošana.
4. Citi ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos.
III. Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.
1. Akcijas un daļas.
2. Ilgtermiņa aizdevumi.
3. Pārējie ilgtermiņa finanšu ieguldījumi.
Apgrozāmie līdzekļi
I. Krājumi.
1. Materiāli.
2. Preces.
II. Debitori.
1. Pircēju un pasūtītāju parādi.
2. Citi debitori.
3. Nākamo periodu izdevumi.
4. Uzkrātie ieņēmumi.
III. Vērtspapīri.
IV. Nauda.


PASĪVS

I. Pašu kapitāls.
1. Saimnieciskās darbības kapitāls.
2. Pārskata (taksācijas) gada ieņēmumu un izdevumu starpība.
II. Ilgtermiņa kreditori.
1. Ilgtermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm.
2. Citi ilgtermiņa parādi.
III. Īstermiņa kreditori.
1. Īstermiņa aizņēmumi no kredītiestādēm.
2. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
3. Pārējie kreditori.
4. Nākamo periodu ieņēmumi.
5. Uzkrātās saistības.


Ieņēmumu un izdevumu pārskata shēma


I. Ieņēmumi.
1. Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas.
2. Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem.
3. Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai.
4. Citi ar nodokli neapliekamie ieņēmumi.
5. Ieņēmumi no pārējā saņemtā atbalsta.
6. Pārējie ieņēmumi.
II. Izdevumi.
1. Materiālu izdevumi.
2. Darba samaksa.
3. Sociālās apdrošināšanas maksājumi.
4. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana.
5. Pārējie izdevumi.
III. Ieņēmumu un izdevumu starpība.

Tiesību akti


Veidlapas