Grāmatvedības uzskaite personām, kas izvēlējās IIN fiksēto likmiMaksātājs, kas reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs, kuram nav darba ņēmēju, var izvēlēties maksāt fiksēto ienākuma nodokli, ja viņa ieņēmumi nepārsniedz 14229 euro pirmstaksācijas gadā. Maksātājs, kas taksācijas gadā uzsāk saimniecisko darbību (reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs), var izvēlēties maksāt fiksēto ienākuma nodokli, ja atbilstoši paša maksātāja prognozei taksācijas gada saimnieciskās darbības ieņēmumi (pārrēķinot uz pilnu taksācijas gadu) nepārsniegs 14229 euro.


Par fiksētā nodokļa maksātāju nevar būt persona, kas nodarbojas ar profesionālo darbību (saskaņā ar likuma 11.panta 1.2 daļu):
1.2 Profesionālā darbība ir jebkura neatkarīga profesionālu pakalpojumu sniegšana ārpus darba tiesiskajām attiecībām, arī zinātniskā, literārā, pasniedzēja, aktiera, režisora, ārsta, zvērināta advokāta, zvērināta revidenta, zvērināta notāra, zvērināta mērnieka, zvērināta taksatora, mākslinieka, komponista, mūziķa, konsultanta, inženiera, zvērināta tiesu izpildītāja, grāmatveža vai arhitekta darbība.


Fiksētā ienākuma nodokļa apmērs ir 5 procenti no taksācijas perioda saimnieciskās darbības ieņēmumiem.
Ieņēmumiem, kas pārsniedz 14 229 euro, tiek piemērota papildu likme 7 procentu apmērā.Fiksētā ienākuma nodokļa maksātāji kārto ieņēmumu uzskaiti atbilstoši likuma par IIN 11 daļas 12 punkta noteikumiem.


Maksātājs veic saimnieciskās darbības ieņēmumu uzskaiti. Saimnieciskās darbības ieņēmumus maksātājs hronoloģiskā secībā uzskaita ieņēmumu uzskaites reģistrā, kurā norāda:

  • ieraksta kārtas numuru
  • datumu
  • attaisnojuma dokumenta numuru un datumu
  • darījuma dalībnieku (fiziskās personas vārdu un uzvārdu, juridiskās personas nosaukumu)
  • darījuma aprakstu
  • darījuma summu
  • citu nepieciešamo informāciju

Piemērs:


Tiesību akti


Veidlapas