Нормативные актыПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ С НАСЕЛЕНИЯ


Par iedzīvotāju ienākuma nodokli
Закон "О подоходном налоге с населения"


Nr. 899 Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība
Нр.899 Порядок применения норм закона "О подоходном налоге с населения"


Nr. 568 Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību
Нр.568 Правила о годовой декларации подоходного налога с населения и порядке её заполнения


Nr. 1531 Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un tās apmēri
Нр.1531 Правила о Применении платы за патент


Nr. 744 Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai
Нр. 744 Правила о месячном необлагаемом минимуме и размере налоговых льгот для расчета подоходного налога с населения в 2014 году


Nr. 677 Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem
Нр. 677 Правила о сообщениях о подоходном налоге с населения


Nr. 188 Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā
Нр. 188 Порядок, в котором индивидуальные коммерсанты, индивидуальные предприятия, крестьянские и рыболовецкие хозяйства, прочие физические лица, которые ведут хозяйственную деятельность, осуществляют бухгалтерский учет в системе простой системеСОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ


Par valsts sociālo apdrošināšanu
Закон "О государственном социальном страховании"


Nr. 1503 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2010.gadā
Нр. 1503 Правила о разделении ставки обязательных платежей государственного социального страхования по видам государственного социального страхования в 2010 году


Nr. 992 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta minimālo apmēru un tā noteikšanas kārtību pašnodarbinātajam
Нр. 992 Правила о минимальном объекте взносов государственного социального страхования и о порядке её определения для самозанятых


Nr. 827 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli
Нр. 827 Правила о регистрации плательщиков обязательных платежей государственного социального страхования и сообщениях об обязательных платежах государственного социального страхования и подоходном налоге с населения


Nr. 1478 Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru
Нр. 1478 Правила о минимальном и максимальном объекте взносов государственного социального страхованияНАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (PVN)


Par pievienotās vērtības nodokli
Закон "О налоге на добавленную стоимость"


Nr.40 Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju
Нр. 40 Правила о декларации налога на добавленную стоимостьПРОЧИЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ


Nr. 282 Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība
Нр. 282 Порядок использования электронных устройств и оборудования регистрации налогов и прочих платежей


Nr. 96 Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība
Нр. 96 Порядок использования электронных устройств и оборудования регистрации налогов и прочих платежей (в силе с 01.07.2015)