Бланки
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ С НАСЕЛЕНИЯ


Nodokļu maksātāja (fiziskās personas) reģistrācijas lapa
Регистрация плательщиком налога D


Gada ienākumu deklarācija D
Годовая декларация о доходах D


Gada ienākumu deklarācija D1
Годовая декларация о доходах D1


Gada ienākumu deklarācija D1_1
Годовая декларация о доходах D1_1


Gada ienākumu deklarācija D2
Годовая декларация о доходах D2


Gada ienākumu deklarācija D2_1
Годовая декларация о доходах D2_1


Gada ienākumu deklarācija D3
Годовая декларация о доходах D3


Gada ienākumu deklarācija D3_1
Годовая декларация о доходах D3_1


Gada ienākumu deklarācija D4
Годовая декларация о доходах D4


Gada ienākumu deklarācija D5
Годовая декларация о доходах D5


Darba devēja (ienākuma izmaksātāja) paziņojums par algas nodokli
Сообщение работодателя о подоходном налоге с населения


Pamatlīdzekļa analītiskās uzskaites un nolietojuma aprēķina karte
Карта аналитического учета и расчета амортизации основного средства


Nemateriālā ieguldījuma uzskaites un nolietojuma aprēķina karte
Карта учета и расчета амортизации нематериального вложения


Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšanas aprēķina kopsavilkuma karte
Сводная карта расчета амортизации основных средств и расчета списания стоимости нематериальных вложений


1.pielikums "Bilances shēma"
Схема баланса


2.pielikums "Ieņēmumu un izdevumu pārskata shēma"
Схема отчета о прибылях и убытках


Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls"
Журнал учета доходов и расходов хозяйственной деятельности


Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls"
Журнал учета доходов


 

СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ


Ziņas par darba ņēmējiem
Сведения о работниках


Ziņojums par valsts socialās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī
Сообщение об обязательных платежах государственного социального страхования с доходов работников, подоходном налоге с населения и государственной пошлине риска предпринимательской деятельности за отчетный месяц


Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Сообщение об обязательных платежах государственного социального страхования самозанятого или местного работниа у работодателя-иностранца, или иностранного работника у работодателя-иностранца (отчет по соц.налогу для самозанятых лиц)

 

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (PVN)


Iesniegums reģistrācijai ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā
Заявление на регистрацию в регистре облагаемых налогом на добавленную стоимость лиц


Pievienotās vērtības nodokļa uzskaites žurnāls
Журнал учета налога на добавленную стоимость


Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija par taksācijas periodu
Декларация налога на добавленную стоимость за отчетный период

 


МИКРОНАЛОГ


Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija
Декларация по налогу с микропредприятий


Ieņēmumu uzskaites reģistrs.
Журнал учета доходов

 


КВИТАНЦИИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ


Pārskats par numurēto un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrēto kvīšu izlietojumu
Отчет об использовании нумерованных и зарегистрированных в территориальном отделении СГД квитанций


Pārskats par numurēto un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrēto kvīšu izlietojumu (turpinājums)
Отчет об использовании нумерованных и зарегистрированных в территориальном отделении СГД квитанций (продолжение)