Veidlapas
IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKLIS


Nodokļu maksātāja (fiziskās personas) reģistrācijas lapa


Gada ienākumu deklarācija D


Gada ienākumu deklarācija D1


Gada ienākumu deklarācija D1_1


Gada ienākumu deklarācija D2


Gada ienākumu deklarācija D2_1


Gada ienākumu deklarācija D3


Gada ienākumu deklarācija D3_1


Gada ienākumu deklarācija D4


Gada ienākumu deklarācija D5


Darba devēja (ienākuma izmaksātāja) paziņojums par algas nodokli


Pamatlīdzekļa analītiskās uzskaites un nolietojuma aprēķina karte


Nemateriālā ieguldījuma uzskaites un nolietojuma aprēķina karte


Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšanas aprēķina kopsavilkuma karte


1.pielikums "Bilances shēma"


2.pielikums "Ieņēmumu un izdevumu pārskata shēma"


Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls"


Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls"


 


VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS OBLIGĀTĀS IEMAKSAS


Ziņas par darba ņēmējiem


Ziņojums par valsts socialās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī


Ziņojums par pašnodarbinātā vai iekšzemes darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka, vai ārvalstu darba ņēmēja pie darba devēja - ārvalstnieka valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

 


PIEVIENOTĀS VĒRĪBAS NODOKLIS (PVN)


Iesniegums reģistrācijai ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā


Pievienotās vērtības nodokļa uzskaites žurnāls


Pievienotās vērtības nodokļa deklarācija par taksācijas periodu

 


MIKRONODOKLIS


Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija


Ieņēmumu uzskaites reģistrs.

 


DARĪJUMU APLIECINOŠIE DOKUMENTI


Pārskats par numurēto un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrēto kvīšu izlietojumu


Pārskats par numurēto un Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē reģistrēto kvīšu izlietojumu (turpinājums)